1.  บ้านขาม
2.  บ้านคำแหลม
3.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
4.  บ้านผิผ่วน
5.  บ้านหนองบั่ว
6.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
7.  บ้านหมากมาย
8.  บ้านเชือกน้อย
9.  บ้านโนนยาง