1.  ชุมชนดงแคนใหญ่
2.  ชุมชนบ้านหนองคู
3.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
4.  บ้านคำน้ำสร้าง
5.  บ้านดงยาง
6.  บ้านตาดทอง
7.  บ้านน้ำคำน้อย
8.  บ้านบัวขาว
9.  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
10.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
11.  บ้านพลไว
12.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
13.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
14.  บ้านสว่างเชียงหวาง
15.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
16.  บ้านสามเพียแสนจำปา
17.  บ้านหนองเป็ด
18.  บ้านหนองเป้า
19.  บ้านหนองแฝก
20.  บ้านเหล่ามะเขียว
21.  บ้านแจ้งน้อย
22.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
23.  บ้านโนนยาง
24.  วัดบ้านเปาะ
25.  สหประชาสรรค์
26.  หนองแสง
27.  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม