1.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
2.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
3.  บ้านกุดเป่ง
4.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
5.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
6.  บ้านสำโรง
7.  บ้านหนองเสียวชัยมงคล