1.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
2.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
3.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
4.  บ้านหนองเทา
5.  บ้านเชือกน้อย
6.  บ้านเหมือดขาว
7.  บ้านโนนยาง