1.  คำเขื่อนแก้ว
2.  ชุมชนกู่จาน
3.  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
4.  ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
5.  ชุมชนบ้านสำโรง
6.  ชุมชนบ้านหนองคู
7.  ชุมชนย่อวิทยา
8.  ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
9.  บ้านกุดกง
10.  บ้านกุดกุง
11.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
12.  บ้านกุดระหวี่
13.  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
14.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
15.  บ้านขาม
16.  บ้านคำน้ำสร้าง
17.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
18.  บ้านคำเม็ก
19.  บ้านคุ้ม
20.  บ้านดงบัง
21.  บ้านดงเจริญ
22.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
23.  บ้านดอนขะยอม
24.  บ้านดอนกลอย
25.  บ้านดอนมะยาง กม.3
26.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
27.  บ้านตาดทอง
28.  บ้านทรายงาม
29.  บ้านท่าช้าง
30.  บ้านท่าเยี่ยม
31.  บ้านทุ่งแต้
32.  บ้านนาคำปักแฮด
33.  บ้านนาดีดอนจาน
34.  บ้านนาดีนาอุดม
35.  บ้านนาถ่ม
36.  บ้านนาสะไมย์
37.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
38.  บ้านนาห่อม
39.  บ้านนาโพธิ์
40.  บ้านนาเวียงคำศิริ
41.  บ้านน้ำโผ่
42.  บ้านน้ำเกลี้ยง
43.  บ้านบากเรือ
44.  บ้านบาก
45.  บ้านบุ่งหวาย
46.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
47.  บ้านผักบุ้ง
48.  บ้านผิผ่วน
49.  บ้านผือฮี
50.  บ้านผือฮีนาลานาจาน
51.  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
52.  บ้านพลับหนองคำ
53.  บ้านพลไว
54.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
55.  บ้านยางกลาง
56.  บ้านยางเครือ
57.  บ้านศิริพัฒนา
58.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
59.  บ้านสงยาง
60.  บ้านสว่างเชียงหวาง
61.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
62.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
63.  บ้านสำราญ
64.  บ้านสำโรง
65.  บ้านหนองขอนโพนสิม
66.  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
67.  บ้านหนองบกโนนสวาท
68.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
69.  บ้านหนองหงอก
70.  บ้านหนองเรือ
71.  บ้านหนองเป้า
72.  บ้านหนองเสียวชัยมงคล
73.  บ้านหนองแฝก
74.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
75.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
76.  บ้านหมากมาย
77.  บ้านหัวดอน
78.  บ้านหัวขัว
79.  บ้านเขื่องคำ
80.  บ้านเชือกน้อย
81.  บ้านเชือก
82.  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
83.  บ้านเหล่าฝ้าย
84.  บ้านเหล่ามะเขียว
85.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
86.  บ้านแจ้งน้อย
87.  บ้านแหล่งแป้น
88.  บ้านแหล่งหนู
89.  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
90.  บ้านโต่งโต้น
91.  บ้านโนนค้อ
92.  บ้านโนนทรายงาม
93.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
94.  บ้านโนนม่วง
95.  บ้านโนนยาง
96.  บ้านโพนทัน
97.  บ้านโนนหนองแฝก
98.  บ้านแดงประชาสรรค์
99.  ประชาสงเคราะห์
100.  สหประชาสรรค์
101.  อนุบาลค้อวัง
102.  อนุบาลยโสธร
103.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)