1.  คูสองชั้น
2.  บ้านกุดกุง
3.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
4.  บ้านคูเมือง
5.  บ้านดวนบากน้อย
6.  บ้านนาคำปักแฮด
7.  บ้านยางน้อย
8.  บ้านราชมุนี
9.  บ้านสงเปือย
10.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
11.  บ้านสำโรง
12.  บ้านหนองเรือ
13.  บ้านหัวดอน
14.  บ้านเหล่าฝ้าย
15.  บ้านเหล่าหุ่ง
16.  บ้านแจ้งน้อย
17.  บ้านแจนแลน
18.  บ้านโต่งโต้น
19.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)