1.  ชุมชนย่อวิทยา
2.  ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
3.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
4.  บ้านคุ้ม
5.  บ้านคุยตับเต่า
6.  บ้านชาดศาลา
7.  บ้านดงขวาง
8.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
9.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
10.  บ้านนาถ่ม
11.  บ้านหัวขัว
12.  บ้านเหล่าใหญ่
13.  บ้านโนนม่วง