1.  ชุมชนดงแคนใหญ่
2.  ชุมชนย่อวิทยา
3.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
4.  บ้านคำน้ำสร้าง
5.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
6.  บ้านคำแหลม
7.  บ้านดงเจริญ
8.  บ้านทุ่งแต้
9.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
10.  บ้านนาถ่ม
11.  บ้านปลาอีด
12.  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
13.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
14.  บ้านสว่างเชียงหวาง
15.  บ้านสามเพียแสนจำปา
16.  บ้านสำราญ
17.  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
18.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
19.  บ้านหนองบกโนนสวาท
20.  บ้านหนองเป้า
21.  บ้านเหมือดขาว
22.  บ้านเหมือดป่าตอง
23.  บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
24.  บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
25.  บ้านแจ้งน้อย
26.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
27.  ประชาสงเคราะห์
28.  อนุบาลยโสธร
29.  โซงเหล่าโป่วิทยา