1.  กุดพันเขียว
2.  คำเขื่อนแก้ว
3.  คูสองชั้น
4.  ชุมชนกู่จาน
5.  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
6.  ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
7.  ชุมชนบ้านสำโรง
8.  ชุมชนบ้านหนองคู
9.  ชุมชนบ้านหัวเมือง
10.  ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
11.  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
12.  บ้านกลางนา
13.  บ้านกุดกง
14.  บ้านกุดกุง
15.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
16.  บ้านกุดตากล้า
17.  บ้านกุดระหวี่
18.  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
19.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
20.  บ้านขาม
21.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
22.  บ้านขุมเงิน
23.  บ้านกุดเป่ง
24.  บ้านคำฮี
25.  บ้านคำม่วง
26.  บ้านคำเม็ก
27.  บ้านคุ้ม
28.  บ้านคุยตับเต่า
29.  บ้านคูเมือง
30.  บ้านจานทุ่ง
31.  บ้านชาดศาลา
32.  บ้านซำ
33.  บ้านดงจงอาง
34.  บ้านดงขวาง
35.  บ้านดงบัง
36.  บ้านดงมะหรี่
37.  บ้านดงยาง
38.  บ้านดวนบากน้อย
39.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
40.  บ้านดอนขะยอม
41.  บ้านดอนกลอย
42.  บ้านดอนมะยาง กม.3
43.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
44.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
45.  บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
46.  บ้านตับเต่า
47.  บ้านตาดทอง
48.  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
49.  บ้านทรายงาม
50.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
51.  บ้านท่าช้าง
52.  บ้านท่าเยี่ยม
53.  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
54.  บ้านทุ่งมน
55.  บ้านนาคำปักแฮด
56.  บ้านนาดีดอนจาน
57.  บ้านนาดีนาอุดม
58.  บ้านนาสะไมย์
59.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
60.  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
61.  บ้านนาห่อม
62.  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
63.  บ้านนาโพธิ์
64.  บ้านนาเวียงคำศิริ
65.  บ้านน้ำอ้อม
66.  บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
67.  บ้านน้ำโผ่
68.  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
69.  บ้านน้ำคำน้อย
70.  บ้านบัวขาว
71.  บ้านบ่อบึงโพนจาน
72.  บ้านน้ำเกลี้ยง
73.  บ้านบากเรือ
74.  บ้านบาก
75.  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
76.  บ้านบุ่งหวาย
77.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
78.  บ้านผักบุ้ง
79.  บ้านผิผ่วน
80.  บ้านผือฮี
81.  บ้านผือฮีนาลานาจาน
82.  บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
83.  บ้านพลับหนองคำ
84.  บ้านพลไว
85.  บ้านฟ้าห่วน
86.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
87.  บ้านยางกลาง
88.  บ้านยางน้อย
89.  บ้านยางเครือ
90.  บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
91.  บ้านราชมุนี
92.  บ้านศิริพัฒนา
93.  บ้านสงเปือย
94.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
95.  บ้านสงยาง
96.  บ้านสร้างแป้น
97.  บ้านสว่างดอนดู่
98.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
99.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
100.  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
101.  บ้านสำโรง
102.  บ้านสิงห์
103.  บ้านหนองขอนโพนสิม
104.  บ้านหนองตุ
105.  บ้านหนองบั่ว
106.  บ้านหนองบัว
107.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
108.  บ้านหนองยาง
109.  บ้านหนองหงอก
110.  บ้านหนองหิน
111.  บ้านหนองเป็ด
112.  บ้านหนองเทา
113.  บ้านหนองเรือ
114.  บ้านหนองเสียวชัยมงคล
115.  บ้านหนองแฝก
116.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
117.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
118.  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
119.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
120.  บ้านหมากมาย
121.  บ้านหัวดง
122.  บ้านหัวดอน
123.  บ้านหัวขัว
124.  บ้านเขื่องคำ
125.  บ้านเชือกน้อย
126.  บ้านเชือก
127.  บ้านเดิด
128.  บ้านเลียบ
129.  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
130.  บ้านเหล่าฝ้าย
131.  บ้านเหล่ามะเขียว
132.  บ้านเหล่าหุ่ง
133.  บ้านเหล่าใหญ่
134.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
135.  บ้านแข่โพนเมือง
136.  บ้านแจนแลน
137.  บ้านแดง
138.  บ้านแหล่งแป้น
139.  บ้านแหล่งหนู
140.  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
141.  บ้านโต่งโต้น
142.  บ้านโคกป่าจิก
143.  บ้านโนนค้อ
144.  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
145.  บ้านโนนทรายงาม
146.  บ้านโนนม่วง
147.  บ้านโนนยาง
148.  บ้านโพนแบง
149.  บ้านโพนทัน
150.  บ้านโนนหนองแฝก
151.  บ้านแดงประชาสรรค์
152.  มหาชนะชัย
153.  บ้านใหม่ชุมพร
154.  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
155.  วัดบ้านเปาะ
156.  สหประชาสรรค์
157.  หนองแสง
158.  อนุบาลค้อวัง
159.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
160.  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
161.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)