1.  ชุมชนดงแคนใหญ่
2.  ชุมชนย่อวิทยา
3.  บ้านปลาอีด
4.  บ้านสว่างดอนดู่
5.  บ้านหัวดอน
6.  บ้านโต่งโต้น
7.  อนุบาลยโสธร