1.  คำเขื่อนแก้ว
2.  ชุมชนดงแคนใหญ่
3.  บ้านกลางนา
4.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
5.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
6.  บ้านคำเม็ก
7.  บ้านดงมะหรี่
8.  บ้านตับเต่า
9.  บ้านตาดทอง
10.  บ้านทุ่งแต้
11.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
12.  บ้านนาถ่ม
13.  บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
14.  บ้านน้ำโผ่
15.  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
16.  บ้านน้ำคำน้อย
17.  บ้านบาก
18.  บ้านผักบุ้ง
19.  บ้านผิผ่วน
20.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
21.  บ้านสว่างเชียงหวาง
22.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
23.  บ้านสำราญ
24.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
25.  บ้านหนองแฝก
26.  บ้านเชือก
27.  บ้านเดิด
28.  มหาชนะชัย
29.  บ้านใหม่ชุมพร
30.  วัดบ้านเปาะ
31.  อนุบาลค้อวัง
32.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)
33.  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
34.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)