1.  คำเขื่อนแก้ว
2.  ชุมชนดงแคนใหญ่
3.  ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง
4.  บ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง
5.  บ้านกลางนา
6.  บ้านกุดกุง
7.  บ้านกุดตากล้า
8.  บ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย
9.  บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ
10.  บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี
11.  บ้านขาม
12.  บ้านขุมเงิน
13.  บ้านคุยตับเต่า
14.  บ้านดงขวาง
15.  บ้านดอนมะยาง กม.3
16.  บ้านดู่ทุ่งคำบอน
17.  บ้านท่าช้าง
18.  บ้านทุ่งมน
19.  บ้านนาดีนาอุดม
20.  บ้านนาถ่ม
21.  บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน
22.  บ้านบ่อบึงโพนจาน
23.  บ้านปลาอีด
24.  บ้านปอแดงโคกสะอาด
25.  บ้านผักบุ้ง
26.  บ้านผือฮี
27.  บ้านผือฮีนาลานาจาน
28.  บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา
29.  บ้านฟ้าห่วน
30.  บ้านยางน้อย
31.  บ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม
32.  บ้านสร้างแป้น
33.  บ้านสว่างดอนดู่
34.  บ้านสว่างเชียงหวาง
35.  บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)
36.  บ้านสามเพียแสนจำปา
37.  บ้านสำราญ
38.  บ้านหนองบัว
39.  บ้านหนองเป้า
40.  บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว
41.  บ้านหมากมาย
42.  บ้านหัวดง
43.  บ้านหัวดอน
44.  บ้านเขื่องคำ
45.  บ้านเชือกน้อย
46.  บ้านเลียบ
47.  บ้านเหมือดป่าตอง
48.  บ้านเหล่าฝ้าย
49.  บ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์
50.  บ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา)
51.  บ้านแดง
52.  บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)
53.  บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)
54.  บ้านโนนหนองแฝก
55.  บ้านแดงประชาสรรค์
56.  อนุบาลค้อวัง
57.  อนุบาลยโสธร
58.  โซงเหล่าโป่วิทยา
59.  อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม
60.  ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)