1.  กุดพันเขียว
2.  คูสองชั้น
3.  ชุมชนกู่จาน
4.  ชุมชนบ้านดอนผึ้ง
5.  ชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา
6.  ชุมชนบ้านสำโรง
7.  ชุมชนบ้านหนองคู
8.  ชุมชนบ้านหัวเมือง
9.  ชุมชนย่อวิทยา
10.  บ้านกุดกง
11.  บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก
12.  บ้านกุดระหวี่
13.  บ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง
14.  บ้านคำน้ำสร้าง
15.  บ้านคำน้ำเกี้ยง
16.  บ้านกุดเป่ง
17.  บ้านคำฮี
18.  บ้านคำม่วง
19.  บ้านคำเม็ก
20.  บ้านคำแหลม
21.  บ้านคุ้ม
22.  บ้านคูเมือง
23.  บ้านจานทุ่ง
24.  บ้านชาดศาลา
25.  บ้านซำ
26.  บ้านดงจงอาง
27.  บ้านดงบัง
28.  บ้านดงมะหรี่
29.  บ้านดงเจริญ
30.  บ้านดงยาง
31.  บ้านดวนบากน้อย
32.  บ้านดอนกลองหนองไฮ
33.  บ้านดอนขะยอม
34.  บ้านดอนกลอย
35.  บ้านดอนยางกล้วยสำโรง
36.  บ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์)
37.  บ้านตับเต่า
38.  บ้านตาดทอง
39.  บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)
40.  บ้านทรายงาม
41.  บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์
42.  บ้านท่าเยี่ยม
43.  บ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์)
44.  บ้านทุ่งแต้
45.  บ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร)
46.  บ้านนาคำปักแฮด
47.  บ้านนาดีดอนจาน
48.  บ้านนาสะไมย์
49.  บ้านนาสีนวลโนนสะอาด
50.  บ้านนาหลู่เหล่าตอง
51.  บ้านนาห่อม
52.  บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก
53.  บ้านนาโพธิ์
54.  บ้านนาเวียงคำศิริ
55.  บ้านน้ำอ้อม
56.  บ้านน้ำคำใหญ่(ประกาศราษฎร์รังสรรค์)
57.  บ้านน้ำโผ่
58.  บ้านน้ำคำน้อย
59.  บ้านบัวขาว
60.  บ้านน้ำเกลี้ยง
61.  บ้านบากเรือ
62.  บ้านบาก
63.  บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ
64.  บ้านบุ่งหวาย
65.  บ้านผิผ่วน
66.  บ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม)
67.  บ้านพลับหนองคำ
68.  บ้านพลไว
69.  บ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม)
70.  บ้านยางกลาง
71.  บ้านมะพริกดู่โพนสิม
72.  บ้านยางเครือ
73.  บ้านราชมุนี
74.  บ้านศิริพัฒนา
75.  บ้านสงเปือย
76.  บ้านสมสะอาดหนองแวง
77.  บ้านสงยาง
78.  บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)
79.  บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)
80.  บ้านสำโรง
81.  บ้านสิงห์
82.  บ้านหนองขอนโพนสิม
83.  บ้านหนองตุ
84.  บ้านหนองทองหลางโนนกุง
85.  บ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ
86.  บ้านหนองบกโนนสวาท
87.  บ้านหนองบั่ว
88.  บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)
89.  บ้านหนองยาง
90.  บ้านหนองหงอก
91.  บ้านหนองหิน
92.  บ้านหนองเป็ด
93.  บ้านหนองเทา
94.  บ้านหนองเรือ
95.  บ้านหนองเสียวชัยมงคล
96.  บ้านหนองแฝก
97.  บ้านหนองไร่จันทร์เกษม
98.  บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์
99.  บ้านห้องข่าหนองเสือตาย
100.  บ้านหัวขัว
101.  บ้านเชือก
102.  บ้านเดิด
103.  บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)
104.  บ้านเหมือดขาว
105.  บ้านเหล่ามะเขียว
106.  บ้านเหล่าหุ่ง
107.  บ้านเหล่าใหญ่
108.  บ้านแคนน้อยหนองเลิง
109.  บ้านแข่โพนเมือง
110.  บ้านแจ้งน้อย
111.  บ้านแจนแลน
112.  บ้านแหล่งแป้น
113.  บ้านแหล่งหนู
114.  บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)
115.  บ้านโต่งโต้น
116.  บ้านโคกป่าจิก
117.  บ้านโนนค้อ
118.  บ้านโนนทรายงาม
119.  บ้านโนนม่วง
120.  บ้านโนนยาง
121.  บ้านโพนแบง
122.  บ้านโพนทัน
123.  ประชาสงเคราะห์
124.  มหาชนะชัย
125.  บ้านใหม่ชุมพร
126.  วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์
127.  วัดบ้านเปาะ
128.  สหประชาสรรค์
129.  หนองแสง
130.  อนุบาลลุมพุก(วันครู2503)