1.  บ้านดอนหมู
2.  บ้านนาพะเนียงออ
3.  บ้านนาส้มมอ
4.  บ้านป่าติ้ว
5.  บ้านสร้างโพน
6.  บ้านหนองหลวง
7.  บ้านหนองหว้า
8.  บ้านหินห่อม
9.  บ้านฮี
10.  บ้านเสาธงใหญ่