1.  บ้านกาจับ
2.  บ้านกาบิน
3.  บ้านกะลึง
4.  บ้านกุดยาลวน
5.  บ้านคำกลาง
6.  บ้านคำมณี
7.  บ้านดอน
8.  บ้านดอนเย็นใต้
9.  บ้านนาม่วง
10.  บ้านนาหว้าเหนือ
11.  บ้านบกหนองทันน้ำ
12.  บ้านหนองบั่ว
13.  บ้านเลาะ
14.  บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
15.  บ้านโนนสูงโนนสำราญ
16.  บ้านโพธิ์ไทร
17.  เขมราฐ