1.  ชุมชนบ้านขามป้อม
2.  ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
3.  ชุมชนบ้านสะพือ
4.  ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
5.  ชุมชนบ้านโนนสวาง
6.  ตชด.ทองพูนพิทยา
7.  ตระการพืชผล
8.  บ้านกระเดียน
9.  บ้านกุดกลอย
10.  บ้านกุศกร
11.  บ้านขุมคำดงตาหวาน
12.  บ้านค้อ
13.  บ้านคำข่า
14.  บ้านคันพะลาน
15.  บ้านคำแคน
16.  บ้านคำสมิง
17.  บ้านคำแม่มุ่ย
18.  บ้านดงตาหวัง
19.  บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
20.  บ้านดงไม้งาม
21.  บ้านดอนก่อ
22.  บ้านดอนงัว
23.  บ้านดอนจิก
24.  บ้านดอนทับช้าง
25.  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
26.  บ้านดอนหมู
27.  บ้านด่านหม่วน
28.  บ้านตากแดด
29.  บ้านถ้ำแข้
30.  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
31.  บ้านนากลาง
32.  บ้านท่าหลวง
33.  บ้านนาขาม
34.  บ้านนาจ่าย
35.  บ้านนาชุม
36.  บ้านนาดอกไม้
37.  บ้านนาตาลใต้
38.  บ้านนาทราย
39.  บ้านนานางวาน
40.  บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
41.  บ้านนาพิน
42.  บ้านนาส้มมอ
43.  บ้านนาห้วยแดง
44.  บ้านนาหว้า
45.  บ้านนาหว้าใต้
46.  บ้านนาเดื่อ
47.  บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)
48.  บ้านบก
49.  บ้านน้ำเกลี้ยง
50.  บ้านบ่อหิน
51.  บ้านบึงหอม
52.  บ้านบาก
53.  บ้านบุ่งเจริญ
54.  บ้านปากห้วยม่วง
55.  บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
56.  บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
57.  บ้านพอก
58.  บ้านพะลอง
59.  บ้านพังเคน
60.  บ้านม่วงเฒ่า
61.  บ้านม่วงใหญ่
62.  บ้านร่องข่า
63.  บ้านศรีสุข
64.  บ้านสงยาง
65.  บ้านสมบูรณ์
66.  บ้านสองคอน
67.  บ้านหนองนกทา
68.  บ้านหนองหลวง
69.  บ้านหนองเต่า
70.  บ้านหนองเอาะหนองสิม
71.  บ้านห้วยที
72.  บ้านห้วยฝ้าย
73.  บ้านอีเติ่ง
74.  บ้านฮี
75.  บ้านเกษม
76.  บ้านเอ็นอ้า
77.  บ้านแก้งลิงโคกสว่าง
78.  บ้านแก้งอะฮวน
79.  บ้านแก้งเหนือ
80.  บ้านแก้งใต้
81.  บ้านแก้งหลักด่าน
82.  บ้านแข็งขยัน
83.  บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
84.  บ้านแอมเจริญ
85.  บ้านโคกก่องวังนอง
86.  บ้านแหลไหล่
87.  บ้านโคกน้อย
88.  บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)
89.  บ้านโคกใหญ่
90.  บ้านโนนกุง
91.  บ้านโป่งน้อย
92.  บ้านโป่งเป้า
93.  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
94.  บ้านโปร่งเจริญ
95.  บ้านโพนเมือง
96.  บ้านโพนแพง
97.  บ้านไชยชนะ
98.  บ้านไหล่ทุ่ง
99.  บ้านไพรสวรรค์
100.  บ้านไหล่สูง
101.  ผอบ ณ นคร 1
102.  อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
103.  เกษมบ้านนาคำ