1.  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
2.  ชุมชนบ้านเจียด
3.  ชุมชนบ้านเซเป็ด
4.  ตชด.บ้านป่งคอม
5.  น้ำคำพิทยา
6.  บ้านกองโพน
7.  บ้านกะเตียด
8.  บ้านกึ่งพุทธกาล
9.  บ้านขามเปี้ย
10.  บ้านคอนสาย
11.  บ้านคำหาด
12.  บ้านคำไหล
13.  บ้านคึม
14.  บ้านดงบัง
15.  บ้านดอนกะทอด
16.  บ้านดอนชาด
17.  บ้านดอนตะมุน
18.  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
19.  บ้านดอนหมูวิทยา
20.  บ้านดอนใหญ่
21.  บ้านด่านฮัง
22.  บ้านตระการ
23.  บ้านตาดแต้
24.  บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
25.  บ้านตุ
26.  บ้านทม
27.  บ้านทรายพูล
28.  บ้านนาขนัน
29.  บ้านนาคำวิทยา
30.  บ้านนาคิแลน
31.  บ้านนางิ้ว
32.  บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
33.  บ้านนาชุมใต้
34.  บ้านนาตาลเหนือ
35.  บ้านนาตาหมุด
36.  บ้านนานวน
37.  บ้านนาพะเนียงออ
38.  บ้านนายูง
39.  บ้านนาเมือง
40.  บ้านนาแมด
41.  บ้านนาแวง
42.  บ้านนาหินโหง่นนาดง
43.  บ้านน้ำคำ
44.  บ้านบุ่งวิทยา
45.  บ้านปากแซง
46.  บ้านป่าติ้ว
47.  บ้านพนมดี
48.  บ้านพะไล
49.  บ้านพะลาน
50.  บ้านฟ้าห่วน
51.  บ้านลาดสมดี
52.  บ้านลาดหญ้าคา
53.  บ้านลุมพุก
54.  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
55.  บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
56.  บ้านสร้างโพน
57.  บ้านสารภี
58.  บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)
59.  บ้านสำโรง
60.  บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
61.  บ้านหนองผือ
62.  บ้านหนองฟานยืน
63.  บ้านหนองลุมพุก
64.  บ้านหนองหว้า
65.  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
66.  บ้านหนองแดง
67.  บ้านห้วยยาง
68.  บ้านหินห่อม
69.  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
70.  บ้านเขือง
71.  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
72.  บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
73.  บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
74.  บ้านเล้า
75.  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
76.  บ้านเสาธงใหญ่
77.  บ้านแก่งเค็ง
78.  บ้านแสนอุดม
79.  บ้านแพง
80.  บ้านโคกจาน
81.  บ้านโคกสว่าง
82.  บ้านโนนตูม
83.  บ้านโนนสำราญ
84.  บ้านโนนขุมคำ
85.  บ้านโนนหอม
86.  บ้านโนนสูง(เขมราฐ)
87.  บ้านโนนหินแร่
88.  บ้านโบกม่วง
89.  บ้านโสกชัน
90.  บ้านโหมน
91.  บ้านไทรงาม
92.  บ้านไทรย้อย
93.  บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
94.  บ้านไหล่ธาตุ
95.  สมาคมจักรยานสมัครเล่น
96.  บุญจิราธร
97.  เสาวนิต(บ้านวังแซ)