1.  ชุมชนบ้านขามป้อม
2.  ชุมชนบ้านสะพือ
3.  บ้านดงบัง
4.  บ้านด่านหม่วน
5.  บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
6.  บ้านนาตาหมุด
7.  บ้านนาเดื่อ
8.  บ้านบ่อหิน
9.  บ้านสมบูรณ์
10.  บ้านหนองหว้า
11.  บ้านหนองเอาะหนองสิม
12.  บ้านห้วยฝ้าย
13.  บ้านเขือง
14.  บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
15.  บ้านแหลไหล่
16.  บ้านโนนกุง
17.  อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ