1.  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
2.  ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
3.  ชุมชนบ้านเจียด
4.  ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
5.  ชุมชนบ้านโนนสวาง
6.  ชุมชนบ้านเซเป็ด
7.  ตชด.ทองพูนพิทยา
8.  ตชด.บ้านป่งคอม
9.  ตระการพืชผล
10.  น้ำคำพิทยา
11.  บ้านกระเดียน
12.  บ้านกองโพน
13.  บ้านกะเตียด
14.  บ้านกาจับ
15.  บ้านกาบิน
16.  บ้านกะลึง
17.  บ้านกึ่งพุทธกาล
18.  บ้านกุดกลอย
19.  บ้านกุดยาลวน
20.  บ้านกุศกร
21.  บ้านขามเปี้ย
22.  บ้านขุมคำดงตาหวาน
23.  บ้านค้อ
24.  บ้านคอนสาย
25.  บ้านคำกลาง
26.  บ้านคำข่า
27.  บ้านคันพะลาน
28.  บ้านคำมณี
29.  บ้านคำหาด
30.  บ้านคำแคน
31.  บ้านคำสมิง
32.  บ้านคำไหล
33.  บ้านคึม
34.  บ้านคำแม่มุ่ย
35.  บ้านดงตาหวัง
36.  บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
37.  บ้านดงไม้งาม
38.  บ้านดอน
39.  บ้านดอนก่อ
40.  บ้านดอนกะทอด
41.  บ้านดอนงัว
42.  บ้านดอนจิก
43.  บ้านดอนชาด
44.  บ้านดอนตะมุน
45.  บ้านดอนทับช้าง
46.  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
47.  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
48.  บ้านดอนหมู
49.  บ้านดอนหมูวิทยา
50.  บ้านดอนเย็นใต้
51.  บ้านดอนใหญ่
52.  บ้านด่านฮัง
53.  บ้านตระการ
54.  บ้านตากแดด
55.  บ้านตาดแต้
56.  บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
57.  บ้านตุ
58.  บ้านถ้ำแข้
59.  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
60.  บ้านทม
61.  บ้านทรายพูล
62.  บ้านนากลาง
63.  บ้านท่าหลวง
64.  บ้านนาขนัน
65.  บ้านนาคำวิทยา
66.  บ้านนาขาม
67.  บ้านนาคิแลน
68.  บ้านนางิ้ว
69.  บ้านนาจ่าย
70.  บ้านนาชุม
71.  บ้านนาชุมใต้
72.  บ้านนาดอกไม้
73.  บ้านนาตาลเหนือ
74.  บ้านนาตาลใต้
75.  บ้านนาทราย
76.  บ้านนานวน
77.  บ้านนานางวาน
78.  บ้านนาพะเนียงออ
79.  บ้านนาม่วง
80.  บ้านนายูง
81.  บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
82.  บ้านนาพิน
83.  บ้านนาส้มมอ
84.  บ้านนาห้วยแดง
85.  บ้านนาหว้าเหนือ
86.  บ้านนาหว้า
87.  บ้านนาหว้าใต้
88.  บ้านนาเมือง
89.  บ้านนาแมด
90.  บ้านนาแวง
91.  บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)
92.  บ้านนาหินโหง่นนาดง
93.  บ้านน้ำคำ
94.  บ้านบก
95.  บ้านน้ำเกลี้ยง
96.  บ้านบกหนองทันน้ำ
97.  บ้านบึงหอม
98.  บ้านบุ่งวิทยา
99.  บ้านบาก
100.  บ้านบุ่งเจริญ
101.  บ้านปากห้วยม่วง
102.  บ้านปากแซง
103.  บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
104.  บ้านป่าติ้ว
105.  บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
106.  บ้านพนมดี
107.  บ้านพอก
108.  บ้านพะลอง
109.  บ้านพะไล
110.  บ้านพะลาน
111.  บ้านพังเคน
112.  บ้านฟ้าห่วน
113.  บ้านม่วงเฒ่า
114.  บ้านม่วงใหญ่
115.  บ้านร่องข่า
116.  บ้านลาดสมดี
117.  บ้านลาดหญ้าคา
118.  บ้านลุมพุก
119.  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
120.  บ้านศรีสุข
121.  บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
122.  บ้านสงยาง
123.  บ้านสร้างโพน
124.  บ้านสองคอน
125.  บ้านสารภี
126.  บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)
127.  บ้านสำโรง
128.  บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
129.  บ้านหนองนกทา
130.  บ้านหนองบั่ว
131.  บ้านหนองผือ
132.  บ้านหนองฟานยืน
133.  บ้านหนองลุมพุก
134.  บ้านหนองหลวง
135.  บ้านหนองเต่า
136.  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
137.  บ้านหนองแดง
138.  บ้านห้วยที
139.  บ้านห้วยยาง
140.  บ้านหินห่อม
141.  บ้านอีเติ่ง
142.  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
143.  บ้านฮี
144.  บ้านเกษม
145.  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
146.  บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
147.  บ้านเล้า
148.  บ้านเลาะ
149.  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
150.  บ้านเสาธงใหญ่
151.  บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
152.  บ้านเอ็นอ้า
153.  บ้านแก้งลิงโคกสว่าง
154.  บ้านแก้งอะฮวน
155.  บ้านแก้งเหนือ
156.  บ้านแก้งใต้
157.  บ้านแก่งเค็ง
158.  บ้านแก้งหลักด่าน
159.  บ้านแข็งขยัน
160.  บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
161.  บ้านแสนอุดม
162.  บ้านแพง
163.  บ้านแอมเจริญ
164.  บ้านโคกก่องวังนอง
165.  บ้านโคกจาน
166.  บ้านโคกน้อย
167.  บ้านโคกสว่าง
168.  บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)
169.  บ้านโคกใหญ่
170.  บ้านโนนตูม
171.  บ้านโนนสำราญ
172.  บ้านโนนสูงโนนสำราญ
173.  บ้านโนนขุมคำ
174.  บ้านโนนหอม
175.  บ้านโนนสูง(เขมราฐ)
176.  บ้านโนนหินแร่
177.  บ้านโบกม่วง
178.  บ้านโป่งน้อย
179.  บ้านโป่งเป้า
180.  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
181.  บ้านโพธิ์ไทร
182.  บ้านโปร่งเจริญ
183.  บ้านโพนเมือง
184.  บ้านโสกชัน
185.  บ้านโพนแพง
186.  บ้านโหมน
187.  บ้านไทรงาม
188.  บ้านไชยชนะ
189.  บ้านไทรย้อย
190.  บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
191.  บ้านไหล่ทุ่ง
192.  บ้านไหล่ธาตุ
193.  บ้านไพรสวรรค์
194.  บ้านไหล่สูง
195.  สมาคมจักรยานสมัครเล่น
196.  ผอบ ณ นคร 1
197.  บุญจิราธร
198.  เกษมบ้านนาคำ
199.  เขมราฐ
200.  เสาวนิต(บ้านวังแซ)