1.  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
2.  ชุมชนบ้านขามป้อม
3.  ตชด.ทองพูนพิทยา
4.  ตชด.บ้านป่งคอม
5.  บ้านดงบัง
6.  บ้านดอนจิก
7.  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
8.  บ้านตระการ
9.  บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
10.  บ้านถ้ำแข้
11.  บ้านทรายพูล
12.  บ้านนากลาง
13.  บ้านนาขนัน
14.  บ้านนานางวาน
15.  บ้านนาส้มมอ
16.  บ้านนาห้วยแดง
17.  บ้านนาหว้า
18.  บ้านนาแมด
19.  บ้านนาหินโหง่นนาดง
20.  บ้านบก
21.  บ้านบกหนองทันน้ำ
22.  บ้านบ่อหิน
23.  บ้านบึงหอม
24.  บ้านบาก
25.  บ้านปากแซง
26.  บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
27.  บ้านพะลาน
28.  บ้านสงยาง
29.  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
30.  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
31.  บ้านเขือง
32.  บ้านเล้า
33.  บ้านแหลไหล่
34.  บ้านโคกสว่าง
35.  บ้านโนนหอม
36.  บ้านโป่งเป้า
37.  บ้านโพธิ์ไทร
38.  บ้านโพนเมือง
39.  บ้านโสกชัน
40.  บ้านโพนแพง
41.  อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ