1.  ชุมชนบ้านโนนสวาง
2.  ตระการพืชผล
3.  บ้านกะลึง
4.  บ้านกุดกลอย
5.  บ้านกุศกร
6.  บ้านคำหาด
7.  บ้านคำแคน
8.  บ้านนาตาหมุด
9.  บ้านปากห้วยม่วง
10.  บ้านพอก
11.  บ้านพังเคน
12.  บ้านลุมพุก
13.  บ้านโสกชัน