1.  ชุมชนบ้านขามป้อม
2.  ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
3.  ตชด.ทองพูนพิทยา
4.  ตระการพืชผล
5.  บ้านคำหาด
6.  บ้านดอนทับช้าง
7.  บ้านดอนใหญ่
8.  บ้านทรายพูล
9.  บ้านนาชุมใต้
10.  บ้านนาตาลเหนือ
11.  บ้านนายูง
12.  บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
13.  บ้านบึงหอม
14.  บ้านบาก
15.  บ้านบุ่งเจริญ
16.  บ้านป่าติ้ว
17.  บ้านพนมดี
18.  บ้านม่วงเฒ่า
19.  บ้านหนองนกทา
20.  บ้านหนองผือ
21.  บ้านหนองหลวง
22.  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
23.  บ้านห้วยยาง
24.  บ้านอีเติ่ง
25.  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
26.  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
27.  บ้านแก้งหลักด่าน
28.  บ้านโคกสว่าง
29.  บ้านโนนสูง(เขมราฐ)
30.  บ้านโพธิ์ไทร
31.  บ้านไทรย้อย
32.  อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
33.  เขมราฐ