1.  ขามเปี้ยบ้านศรีสุข
2.  ชุมชนบ้านขามป้อม
3.  ชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์)
4.  ชุมชนบ้านโนนสวาง
5.  ตชด.บ้านป่งคอม
6.  บ้านกองโพน
7.  บ้านกะเตียด
8.  บ้านกาจับ
9.  บ้านกุดยาลวน
10.  บ้านกุศกร
11.  บ้านขามเปี้ย
12.  บ้านขุมคำดงตาหวาน
13.  บ้านค้อ
14.  บ้านคำกลาง
15.  บ้านคำแคน
16.  บ้านคำสมิง
17.  บ้านคึม
18.  บ้านคำแม่มุ่ย
19.  บ้านดงบัง
20.  บ้านดงตาหวัง
21.  บ้านดอน
22.  บ้านดอนจิก
23.  บ้านดอนตะมุน
24.  บ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์)
25.  บ้านดอนหมูวิทยา
26.  บ้านด่านหม่วน
27.  บ้านด่านฮัง
28.  บ้านตระการ
29.  บ้านถ้ำแข้
30.  บ้านนาขนัน
31.  บ้านนาคำวิทยา
32.  บ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี)
33.  บ้านนาจ่าย
34.  บ้านนาชุม
35.  บ้านนาตาลเหนือ
36.  บ้านนาตาหมุด
37.  บ้านนาทราย
38.  บ้านนานางวาน
39.  บ้านนาพิน
40.  บ้านนาส้มมอ
41.  บ้านนาห้วยแดง
42.  บ้านนาแมด
43.  บ้านนาแวง
44.  บ้านนาหินโหง่นนาดง
45.  บ้านบก
46.  บ้านบกหนองทันน้ำ
47.  บ้านบึงหอม
48.  บ้านบาก
49.  บ้านปากห้วยม่วง
50.  บ้านปากแซง
51.  บ้านป่าข่า(เขมราฐ)
52.  บ้านพะไล
53.  บ้านพะลาน
54.  บ้านพังเคน
55.  บ้านฟ้าห่วน
56.  บ้านม่วงใหญ่
57.  บ้านลาดสมดี
58.  บ้านลาดหญ้าคา
59.  บ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง
60.  บ้านศรีเชียงใหม่สองคอน
61.  บ้านสร้างโพน
62.  บ้านสารภี
63.  บ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น)
64.  บ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี
65.  บ้านหนองบั่ว
66.  บ้านหนองผือ
67.  บ้านหนองเต่าเพชรเจริญ
68.  บ้านหินห่อม
69.  บ้านเกษม
70.  บ้านเล้า
71.  บ้านแก้งลิงโคกสว่าง
72.  บ้านแก้งอะฮวน
73.  บ้านแก้งใต้
74.  บ้านแก่งเค็ง
75.  บ้านแข็งขยัน
76.  บ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ)
77.  บ้านแสนอุดม
78.  บ้านแหลไหล่
79.  บ้านโคกสว่าง
80.  บ้านโนนตูม
81.  บ้านโนนสำราญ
82.  บ้านโนนสูงโนนสำราญ
83.  บ้านโนนขุมคำ
84.  บ้านโนนหินแร่
85.  บ้านโบกม่วง
86.  บ้านโป่งเป้า
87.  บ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว
88.  บ้านโพธิ์ไทร
89.  บ้านโปร่งเจริญ
90.  บ้านโพนเมือง
91.  บ้านโสกชัน
92.  บ้านโพนแพง
93.  บ้านไทรงาม
94.  บ้านไทรย้อย
95.  บ้านไหล่ธาตุ
96.  เกษมบ้านนาคำ
97.  เขมราฐ