1.  ชุมชนบ้านท่าบ่อแบง
2.  ชุมชนบ้านสะพือ
3.  ชุมชนบ้านเจียด
4.  ชุมชนบ้านเซเป็ด
5.  ตชด.ทองพูนพิทยา
6.  ตระการพืชผล
7.  น้ำคำพิทยา
8.  บ้านกระเดียน
9.  บ้านกาบิน
10.  บ้านกะลึง
11.  บ้านกึ่งพุทธกาล
12.  บ้านกุดกลอย
13.  บ้านคอนสาย
14.  บ้านคำข่า
15.  บ้านคันพะลาน
16.  บ้านคำมณี
17.  บ้านคำหาด
18.  บ้านคำไหล
19.  บ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง
20.  บ้านดงไม้งาม
21.  บ้านดอนก่อ
22.  บ้านดอนกะทอด
23.  บ้านดอนงัว
24.  บ้านดอนชาด
25.  บ้านดอนทับช้าง
26.  บ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)
27.  บ้านดอนหมู
28.  บ้านดอนเย็นใต้
29.  บ้านดอนใหญ่
30.  บ้านตากแดด
31.  บ้านตาดแต้
32.  บ้านตาดโตนแก้งกกก่อ
33.  บ้านตุ
34.  บ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย)
35.  บ้านทม
36.  บ้านทรายพูล
37.  บ้านนากลาง
38.  บ้านท่าหลวง
39.  บ้านนาขาม
40.  บ้านนาคิแลน
41.  บ้านนางิ้ว
42.  บ้านนาชุมใต้
43.  บ้านนาดอกไม้
44.  บ้านนาตาลใต้
45.  บ้านนานวน
46.  บ้านนาพะเนียงออ
47.  บ้านนาม่วง
48.  บ้านนายูง
49.  บ้านนาสนามนาหว้าเกษม
50.  บ้านนาหว้าเหนือ
51.  บ้านนาหว้า
52.  บ้านนาหว้าใต้
53.  บ้านนาเดื่อ
54.  บ้านนาเมือง
55.  บ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145)
56.  บ้านน้ำคำ
57.  บ้านน้ำเกลี้ยง
58.  บ้านบ่อหิน
59.  บ้านบุ่งวิทยา
60.  บ้านบุ่งเจริญ
61.  บ้านป่าข่า(กุดข้าวปุ้น)
62.  บ้านป่าติ้ว
63.  บ้านพนมดี
64.  บ้านพอก
65.  บ้านพะลอง
66.  บ้านม่วงเฒ่า
67.  บ้านร่องข่า
68.  บ้านลุมพุก
69.  บ้านศรีสุข
70.  บ้านสงยาง
71.  บ้านสมบูรณ์
72.  บ้านสองคอน
73.  บ้านสำโรง
74.  บ้านหนองนกทา
75.  บ้านหนองฟานยืน
76.  บ้านหนองลุมพุก
77.  บ้านหนองหลวง
78.  บ้านหนองหว้า
79.  บ้านหนองเต่า
80.  บ้านหนองเอาะหนองสิม
81.  บ้านหนองแดง
82.  บ้านห้วยที
83.  บ้านห้วยฝ้าย
84.  บ้านห้วยยาง
85.  บ้านอีเติ่ง
86.  บ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง
87.  บ้านฮี
88.  บ้านเขือง
89.  บ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา)
90.  บ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล)
91.  บ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง)
92.  บ้านเลาะ
93.  บ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์)
94.  บ้านเสาธงใหญ่
95.  บ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ
96.  บ้านเอ็นอ้า
97.  บ้านแก้งเหนือ
98.  บ้านแก้งหลักด่าน
99.  บ้านแพง
100.  บ้านแอมเจริญ
101.  บ้านโคกก่องวังนอง
102.  บ้านโคกจาน
103.  บ้านโคกน้อย
104.  บ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159)
105.  บ้านโคกใหญ่
106.  บ้านโนนกุง
107.  บ้านโนนหอม
108.  บ้านโนนสูง(เขมราฐ)
109.  บ้านโป่งน้อย
110.  บ้านโหมน
111.  บ้านไชยชนะ
112.  บ้านไผ่ล้อมสร้างแป้น
113.  บ้านไหล่ทุ่ง
114.  บ้านไพรสวรรค์
115.  บ้านไหล่สูง
116.  สมาคมจักรยานสมัครเล่น
117.  ผอบ ณ นคร 1
118.  บุญจิราธร
119.  อนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ
120.  เสาวนิต(บ้านวังแซ)