1.  บ้านกุดตาเพชร
2.  บ้านคลองกลุ่ม
3.  บ้านชอนสมบูรณ์
4.  บ้านซับหินขวาง