1.  ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
2.  บ้านซับไทร
3.  บ้านบ่อน้ำ
4.  บ้านห้วยดีเลิศ
5.  บ้านโคกกลาง