1.  ซอย 19 สาย 2 ขวา
2.  บ้านหนองไทร
3.  บ้านใหม่โสพิมพ์
4.  วัดมณีศรีโสภณ
5.  วัดศิริบรรพต