1.  ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
2.  ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
3.  บ้านคลอง
4.  นิคมลำนารายณ์
5.  บ้านคลองสาริกา
6.  บ้านดงดินแดง
7.  บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
8.  ซอย 19 สาย 2 ขวา
9.  บ้านท่ากรวด
10.  บ้านท่ามะกอก
11.  บ้านทุ่งท่าช้าง
12.  บ้านธงชัยสามัคคี
13.  บ้านป่าเขว้า
14.  บ้านม่วงค่อม
15.  บ้านยางราก
16.  บ้านราษฎร์บำรุง
17.  บ้านศรีเมือง
18.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง
19.  บ้านสวนมะเดื่อ
20.  บ้านหนองขาม
21.  บ้านหนองปีกนก
22.  บ้านห้วยนา
23.  บ้านห้วยเขว้า
24.  บ้านห้วยใหญ่
25.  บ้านหัวลำ
26.  บ้านห้วยดีเลิศ
27.  บ้านเขาขวาง
28.  บ้านโคกกลาง
29.  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
30.  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
31.  วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
32.  วัดสุนทรเทพคีรี
33.  อนุบาลสระโบสถ์