1.  ชุมชนบ้านชัยบาดาล
2.  ช่องสาริกา
3.  ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
4.  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
5.  น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
6.  ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
7.  ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
8.  บ้านซับจำปา
9.  บ้านซับผาสุก
10.  บ้านชอนสมบูรณ์
11.  บ้านซับงูเหลือม
12.  บ้านซับโศก
13.  บ้านดงน้อย
14.  บ้านด่านจันทร์
15.  บ้านทรัพย์เจริญ
16.  บ้านทะเลวังวัด
17.  บ้านท่าดินดำ
18.  บ้านท่าหลวง
19.  บ้านทุ่งดินแดง
20.  บ้านทุ่งตาแก้ว
21.  บ้านบ่อคู่
22.  บ้านปรางค์น้อย
23.  บ้านบัวชุม
24.  บ้านมหาโพธิ
25.  บ้านมะกอกหวาน
26.  บ้านลังกาประชาสรรค์
27.  บ้านลำสนธิ
28.  บ้านวังก้านเหลือง
29.  บ้านลำโป่งเพชร
30.  บ้านวังตาอินทร์
31.  บ้านวังแขม
32.  บ้านหนองบง
33.  บ้านหนองประดู่
34.  บ้านหนองปลาไหล
35.  บ้านหนองหัวช้าง
36.  บ้านหนองสำราญ
37.  บ้านหนองเสมา
38.  บ้านหนองโกวิทยา
39.  บ้านหนองโพธิ์
40.  บ้านห้วยสะอาด
41.  บ้านหนองไทร
42.  บ้านห้วยสาราม
43.  บ้านเกาะรัง
44.  บ้านหนองมะค่า
45.  บ้านเขาตะแคง
46.  บ้านเขาสมโภชน์
47.  บ้านเขาราบ
48.  บ้านเขายายกะตา
49.  บ้านโกรกรกฟ้า
50.  บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
51.  บ้านใหม่สามัคคี
52.  บ้านแหลมชนแดน
53.  บ้านไร่พัฒนา
54.  พรหมรังษี
55.  วัดดำรงบุล
56.  บ้านโคกแสมสาร
57.  วัดมณีศรีโสภณ
58.  วัดศิริบรรพต
59.  บ้านโค้งรถไฟ
60.  วัดสว่างอารมณ์
61.  วัดหนองตามิ่ง
62.  วัดโคกสลุง
63.  อนุบาลท่าหลวง
64.  อนุบาลวัดหนองม่วง
65.  อนุบาลพัฒนานิคม
66.  อนุบาลลำนารายณ์
67.  อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
68.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)