1.  ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
2.  บ้านกุดตาเพชร
3.  บ้านคลองกลุ่ม
4.  บ้านซับหินขวาง
5.  บ้านซับเค้าแมว
6.  ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
7.  บ้านด่านไทยล้อม
8.  บ้านดีลัง
9.  บ้านซับไทร
10.  บ้านทะเลทอง
11.  บ้านท่าตะโก
12.  บ้านท่ามะนาว
13.  บ้านท่าเยี่ยม
14.  บ้านนาโสม
15.  บ้านบ่อดินสอพอง
16.  บ้านบ่อน้ำ
17.  บ้านพุกะชัด
18.  บ้านมะนาวหวาน
19.  บ้านยางโทน
20.  บ้านลำโกฎิทอง
21.  บ้านวังทอง
22.  บ้านสระเพลง
23.  บ้านสันตะลุง
24.  บ้านหนองจาน
25.  บ้านหนองตะแบก
26.  บ้านหนองปล้อง
27.  บ้านหนองเกตุ
28.  บ้านหนองไก่ห้าว
29.  บ้านเขารวก
30.  บ้านเขาแหลม
31.  บ้านเขาหมูมัน
32.  บ้านเหวตาบัว
33.  บ้านเนินทอง
34.  บ้านใหม่โสพิมพ์
35.  วัดหนองนา
36.  หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
37.  วัดโพธิ์งาม
38.  อนุบาลโคกเจริญ