1.  ชุมชนบ้านชัยบาดาล
2.  ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
3.  ช่องสาริกา
4.  ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
5.  ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
6.  ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
7.  น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
8.  บ้านกุดตาเพชร
9.  ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
10.  บ้านคลอง
11.  นิคมลำนารายณ์
12.  บ้านคลองกลุ่ม
13.  บ้านซับจำปา
14.  บ้านซับผาสุก
15.  บ้านชอนสมบูรณ์
16.  บ้านซับงูเหลือม
17.  บ้านซับโศก
18.  บ้านดงดินแดง
19.  บ้านดงน้อย
20.  บ้านด่านจันทร์
21.  บ้านซับเค้าแมว
22.  บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
23.  ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
24.  บ้านด่านไทยล้อม
25.  บ้านดีลัง
26.  ซอย 19 สาย 2 ขวา
27.  บ้านทรัพย์เจริญ
28.  บ้านทะเลทอง
29.  บ้านท่ากรวด
30.  บ้านทะเลวังวัด
31.  บ้านท่ามะกอก
32.  บ้านท่าดินดำ
33.  บ้านท่ามะนาว
34.  บ้านท่าหลวง
35.  บ้านท่าเยี่ยม
36.  บ้านทุ่งดินแดง
37.  บ้านทุ่งตาแก้ว
38.  บ้านทุ่งท่าช้าง
39.  บ้านนาโสม
40.  บ้านบ่อดินสอพอง
41.  บ้านปรางค์น้อย
42.  บ้านบัวชุม
43.  บ้านพุกะชัด
44.  บ้านม่วงค่อม
45.  บ้านมะนาวหวาน
46.  บ้านมหาโพธิ
47.  บ้านมะกอกหวาน
48.  บ้านยางโทน
49.  บ้านยางราก
50.  บ้านราษฎร์บำรุง
51.  บ้านลังกาประชาสรรค์
52.  บ้านลำโกฎิทอง
53.  บ้านลำโป่งเพชร
54.  บ้านวังตาอินทร์
55.  บ้านวังแขม
56.  บ้านวังทอง
57.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง
58.  บ้านสวนมะเดื่อ
59.  บ้านหนองจาน
60.  บ้านหนองตะแบก
61.  บ้านหนองบง
62.  บ้านหนองประดู่
63.  บ้านหนองปล้อง
64.  บ้านหนองขาม
65.  บ้านหนองปีกนก
66.  บ้านหนองหัวช้าง
67.  บ้านหนองสำราญ
68.  บ้านหนองเกตุ
69.  บ้านหนองเสมา
70.  บ้านหนองโกวิทยา
71.  บ้านหนองโพธิ์
72.  บ้านหนองไก่ห้าว
73.  บ้านห้วยนา
74.  บ้านห้วยสะอาด
75.  บ้านหนองไทร
76.  บ้านห้วยสาราม
77.  บ้านห้วยใหญ่
78.  บ้านหัวลำ
79.  บ้านเกาะรัง
80.  บ้านหนองมะค่า
81.  บ้านห้วยดีเลิศ
82.  บ้านเขาตะแคง
83.  บ้านเขาขวาง
84.  บ้านเขารวก
85.  บ้านเขาแหลม
86.  บ้านเขาราบ
87.  บ้านเขาหมูมัน
88.  บ้านเขายายกะตา
89.  บ้านเนินทอง
90.  บ้านโกรกรกฟ้า
91.  บ้านโคกกลาง
92.  บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
93.  บ้านใหม่สามัคคี
94.  บ้านใหม่โสพิมพ์
95.  บ้านแหลมชนแดน
96.  พรหมรังษี
97.  วัดดำรงบุล
98.  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
99.  บ้านโคกแสมสาร
100.  วัดมณีศรีโสภณ
101.  วัดศิริบรรพต
102.  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
103.  บ้านโค้งรถไฟ
104.  วัดสุนทรเทพคีรี
105.  วัดสว่างอารมณ์
106.  วัดหนองนา
107.  วัดหนองตามิ่ง
108.  หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
109.  อนุบาลท่าหลวง
110.  วัดโพธิ์งาม
111.  อนุบาลพัฒนานิคม
112.  อนุบาลลำนารายณ์
113.  อนุบาลสระโบสถ์
114.  อนุบาลโคกเจริญ