1.  ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
2.  ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
3.  บ้านดงน้อย
4.  บ้านซับเค้าแมว
5.  ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
6.  บ้านด่านไทยล้อม
7.  บ้านดีลัง
8.  บ้านซับไทร
9.  บ้านท่ากรวด
10.  บ้านทะเลวังวัด
11.  บ้านท่าดินดำ
12.  บ้านทุ่งตาแก้ว
13.  บ้านธงชัยสามัคคี
14.  บ้านบ่อคู่
15.  บ้านบ่อน้ำ
16.  บ้านมะนาวหวาน
17.  บ้านยางราก
18.  บ้านลังกาประชาสรรค์
19.  บ้านลำสนธิ
20.  บ้านศรีเมือง
21.  บ้านสระเพลง
22.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง
23.  บ้านสวนมะเดื่อ
24.  บ้านสันตะลุง
25.  บ้านหนองประดู่
26.  บ้านหนองมะค่า
27.  บ้านห้วยดีเลิศ
28.  บ้านเขาขวาง
29.  บ้านเขาราบ
30.  บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
31.  บ้านใหม่สามัคคี
32.  บ้านไร่พัฒนา
33.  บ้านโค้งรถไฟ
34.  วัดหนองตามิ่ง
35.  วัดโคกสลุง
36.  อนุบาลท่าหลวง
37.  อนุบาลลำนารายณ์
38.  อนุบาลสระโบสถ์
39.  อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
40.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)