1.  ชุมชนบ้านชัยบาดาล
2.  ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
3.  ช่องสาริกา
4.  ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
5.  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
6.  น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
7.  บ้านกุดตาเพชร
8.  ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
9.  บ้านคลอง
10.  นิคมลำนารายณ์
11.  บ้านคลองกลุ่ม
12.  บ้านคลองสาริกา
13.  ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
14.  บ้านซับจำปา
15.  บ้านซับผาสุก
16.  บ้านชอนสมบูรณ์
17.  บ้านซับหินขวาง
18.  บ้านซับงูเหลือม
19.  บ้านซับโศก
20.  บ้านดงดินแดง
21.  บ้านด่านจันทร์
22.  บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
23.  ซอย 19 สาย 2 ขวา
24.  บ้านทรัพย์เจริญ
25.  บ้านทะเลทอง
26.  บ้านท่าตะโก
27.  บ้านท่ามะกอก
28.  บ้านท่ามะนาว
29.  บ้านท่าหลวง
30.  บ้านท่าเยี่ยม
31.  บ้านทุ่งดินแดง
32.  บ้านทุ่งท่าช้าง
33.  บ้านนาโสม
34.  บ้านบ่อดินสอพอง
35.  บ้านปรางค์น้อย
36.  บ้านบัวชุม
37.  บ้านพุกะชัด
38.  บ้านป่าเขว้า
39.  บ้านม่วงค่อม
40.  บ้านมหาโพธิ
41.  บ้านมะกอกหวาน
42.  บ้านยางโทน
43.  บ้านราษฎร์บำรุง
44.  บ้านลำโกฎิทอง
45.  บ้านวังก้านเหลือง
46.  บ้านลำโป่งเพชร
47.  บ้านวังตาอินทร์
48.  บ้านวังแขม
49.  บ้านวังทอง
50.  บ้านหนองจาน
51.  บ้านหนองตะแบก
52.  บ้านหนองบง
53.  บ้านหนองปล้อง
54.  บ้านหนองขาม
55.  บ้านหนองปลาไหล
56.  บ้านหนองปีกนก
57.  บ้านหนองหัวช้าง
58.  บ้านหนองสำราญ
59.  บ้านหนองเกตุ
60.  บ้านหนองเสมา
61.  บ้านหนองโกวิทยา
62.  บ้านหนองโพธิ์
63.  บ้านหนองไก่ห้าว
64.  บ้านห้วยนา
65.  บ้านห้วยสะอาด
66.  บ้านหนองไทร
67.  บ้านห้วยสาราม
68.  บ้านห้วยเขว้า
69.  บ้านห้วยใหญ่
70.  บ้านหัวลำ
71.  บ้านเกาะรัง
72.  บ้านเขาตะแคง
73.  บ้านเขาสมโภชน์
74.  บ้านเขารวก
75.  บ้านเขาแหลม
76.  บ้านเขาหมูมัน
77.  บ้านเขายายกะตา
78.  บ้านเหวตาบัว
79.  บ้านเนินทอง
80.  บ้านโกรกรกฟ้า
81.  บ้านโคกกลาง
82.  บ้านใหม่โสพิมพ์
83.  บ้านแหลมชนแดน
84.  พรหมรังษี
85.  วัดดำรงบุล
86.  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
87.  บ้านโคกแสมสาร
88.  วัดมณีศรีโสภณ
89.  วัดศิริบรรพต
90.  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
91.  วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
92.  วัดสุนทรเทพคีรี
93.  วัดสว่างอารมณ์
94.  วัดหนองนา
95.  หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
96.  วัดโพธิ์งาม
97.  อนุบาลวัดหนองม่วง
98.  อนุบาลพัฒนานิคม
99.  อนุบาลโคกเจริญ