1.  ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
2.  บ้านซับไทร
3.  บ้านมหาโพธิ
4.  บ้านยางโทน
5.  บ้านหนองหัวช้าง
6.  บ้านโคกกลาง