1.  ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
2.  ซอย 17 สาย 2 ซ้าย
3.  ซอย 12 สาย 4 ซ้าย
4.  ซอย 16 สาย 3 ซ้าย
5.  บ้านดีลัง
6.  บ้านท่าหลวง
7.  พรหมรังษี
8.  วัดศิริบรรพต
9.  วัดหนองนา
10.  อนุบาลท่าหลวง
11.  อนุบาลวัดหนองม่วง
12.  อนุบาลพัฒนานิคม
13.  อนุบาลลำนารายณ์
14.  อนุบาลสระโบสถ์