1.  ชุมชนบ้านชัยบาดาล
2.  ช่องสาริกา
3.  ชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม
4.  ซอย 26 สาย 4 ซ้าย
5.  น้ำสุดวิไลประชาสรรค์
6.  บ้านกุดตาเพชร
7.  ทรัพย์ราษฎร์บำรุง
8.  บ้านคลอง
9.  นิคมลำนารายณ์
10.  บ้านคลองกลุ่ม
11.  บ้านคลองสาริกา
12.  ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
13.  บ้านซับจำปา
14.  บ้านซับผาสุก
15.  บ้านชอนสมบูรณ์
16.  บ้านซับหินขวาง
17.  บ้านซับงูเหลือม
18.  บ้านซับโศก
19.  บ้านดงดินแดง
20.  บ้านดงน้อย
21.  บ้านด่านจันทร์
22.  บ้านซับเค้าแมว
23.  บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
24.  บ้านด่านไทยล้อม
25.  ซอย 19 สาย 2 ขวา
26.  บ้านซับไทร
27.  บ้านทรัพย์เจริญ
28.  บ้านทะเลทอง
29.  บ้านท่ากรวด
30.  บ้านทะเลวังวัด
31.  บ้านท่าตะโก
32.  บ้านท่ามะกอก
33.  บ้านท่าดินดำ
34.  บ้านท่ามะนาว
35.  บ้านท่าเยี่ยม
36.  บ้านทุ่งดินแดง
37.  บ้านทุ่งตาแก้ว
38.  บ้านทุ่งท่าช้าง
39.  บ้านธงชัยสามัคคี
40.  บ้านนาโสม
41.  บ้านบ่อคู่
42.  บ้านบ่อดินสอพอง
43.  บ้านบ่อน้ำ
44.  บ้านปรางค์น้อย
45.  บ้านบัวชุม
46.  บ้านพุกะชัด
47.  บ้านป่าเขว้า
48.  บ้านม่วงค่อม
49.  บ้านมะนาวหวาน
50.  บ้านมหาโพธิ
51.  บ้านมะกอกหวาน
52.  บ้านยางโทน
53.  บ้านยางราก
54.  บ้านราษฎร์บำรุง
55.  บ้านลังกาประชาสรรค์
56.  บ้านลำสนธิ
57.  บ้านลำโกฎิทอง
58.  บ้านวังก้านเหลือง
59.  บ้านลำโป่งเพชร
60.  บ้านวังตาอินทร์
61.  บ้านวังแขม
62.  บ้านศรีเมือง
63.  บ้านวังทอง
64.  บ้านสระเพลง
65.  บ้านสหพันธ์อ่างทอง
66.  บ้านสวนมะเดื่อ
67.  บ้านสันตะลุง
68.  บ้านหนองจาน
69.  บ้านหนองตะแบก
70.  บ้านหนองบง
71.  บ้านหนองประดู่
72.  บ้านหนองปล้อง
73.  บ้านหนองขาม
74.  บ้านหนองปลาไหล
75.  บ้านหนองปีกนก
76.  บ้านหนองหัวช้าง
77.  บ้านหนองสำราญ
78.  บ้านหนองเกตุ
79.  บ้านหนองเสมา
80.  บ้านหนองโกวิทยา
81.  บ้านหนองโพธิ์
82.  บ้านหนองไก่ห้าว
83.  บ้านห้วยนา
84.  บ้านห้วยสะอาด
85.  บ้านหนองไทร
86.  บ้านห้วยสาราม
87.  บ้านห้วยเขว้า
88.  บ้านห้วยใหญ่
89.  บ้านหัวลำ
90.  บ้านเกาะรัง
91.  บ้านหนองมะค่า
92.  บ้านห้วยดีเลิศ
93.  บ้านเขาตะแคง
94.  บ้านเขาสมโภชน์
95.  บ้านเขาขวาง
96.  บ้านเขารวก
97.  บ้านเขาแหลม
98.  บ้านเขาราบ
99.  บ้านเขาหมูมัน
100.  บ้านเขายายกะตา
101.  บ้านเหวตาบัว
102.  บ้านเนินทอง
103.  บ้านโกรกรกฟ้า
104.  บ้านโคกกลาง
105.  บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
106.  บ้านใหม่สามัคคี
107.  บ้านใหม่โสพิมพ์
108.  บ้านแหลมชนแดน
109.  บ้านไร่พัฒนา
110.  วัดดำรงบุล
111.  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
112.  บ้านโคกแสมสาร
113.  วัดมณีศรีโสภณ
114.  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
115.  วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม
116.  บ้านโค้งรถไฟ
117.  วัดสุนทรเทพคีรี
118.  วัดสว่างอารมณ์
119.  วัดหนองตามิ่ง
120.  หมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา
121.  วัดโคกสลุง
122.  วัดโพธิ์งาม
123.  อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
124.  อนุบาลโคกเจริญ
125.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)