1.  ชุมชนบ้านชัยบาดาล
2.  ชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น
3.  ช่องสาริกา
4.  ชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗
5.  บ้านซับจำปา
6.  บ้านซับผาสุก
7.  บ้านซับหินขวาง
8.  บ้านซับงูเหลือม
9.  บ้านซับโศก
10.  บ้านดงดินแดง
11.  บ้านดงน้อย
12.  บ้านดงน้อย(สระโบสถ์)
13.  บ้านด่านไทยล้อม
14.  บ้านดีลัง
15.  บ้านซับไทร
16.  บ้านทรัพย์เจริญ
17.  บ้านท่ากรวด
18.  บ้านท่ามะกอก
19.  บ้านท่าดินดำ
20.  บ้านท่ามะนาว
21.  บ้านท่าหลวง
22.  บ้านท่าเยี่ยม
23.  บ้านบ่อคู่
24.  บ้านปรางค์น้อย
25.  บ้านป่าเขว้า
26.  บ้านม่วงค่อม
27.  บ้านมะกอกหวาน
28.  บ้านลำสนธิ
29.  บ้านลำโกฎิทอง
30.  บ้านวังตาอินทร์
31.  บ้านวังแขม
32.  บ้านวังทอง
33.  บ้านหนองตะแบก
34.  บ้านหนองบง
35.  บ้านหนองปล้อง
36.  บ้านหนองเกตุ
37.  บ้านหนองเสมา
38.  บ้านหนองโพธิ์
39.  บ้านห้วยนา
40.  บ้านห้วยสะอาด
41.  บ้านหนองไทร
42.  บ้านห้วยเขว้า
43.  บ้านเกาะรัง
44.  บ้านหนองมะค่า
45.  บ้านเขาตะแคง
46.  บ้านเขาราบ
47.  บ้านเขายายกะตา
48.  บ้านเนินทอง
49.  บ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์
50.  บ้านใหม่โสพิมพ์
51.  บ้านแหลมชนแดน
52.  วัดดำรงบุล
53.  บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ
54.  วัดมณีศรีโสภณ
55.  วัดศิริบรรพต
56.  บ้านไร่ทรัพย์เจริญ
57.  วัดสุนทรเทพคีรี
58.  อนุบาลท่าหลวง
59.  อนุบาลวัดหนองม่วง
60.  อนุบาลสระโบสถ์
61.  อนุบาลอำเภอลำสนธิ (บ้านหนองรี)
62.  อนุบาลโคกเจริญ
63.  ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน)