1.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
2.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)