1.  จุฬาราษฎร์วิทยา
2.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
3.  วัดเศวตศิลาราม
4.  วัดแก้วสุวรรณ