1.  ชุมชนวัดกำแพง
2.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
3.  วัดดอนพัฒนาราม
4.  วัดตรีพาราสีมาเขต
5.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
6.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
7.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
8.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
9.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
10.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
11.  วัดสามเรือน
12.  วัดหน้าโคก (วิสุทธิศึกษา)
13.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
14.  วัดเจ้าเจ็ดใน
15.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
16.  วัดใหม่ (ประพิตรประชาคาร)
17.  เจ้าฟ้าสร้าง