1.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
2.  วัดอู่ตะเภา
3.  วัดเปรมปรีชา
4.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
5.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
6.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)