1.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
2.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
3.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
4.  วัดเจ้าเจ็ดใน