1.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
2.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
3.  มาลาอีสงเคราะห์
4.  รอซีดี
5.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
6.  วัดท่าดินแดง
7.  วัดบางบาล
8.  วัดราษฎร์นิยม (นิติเกษตรบำรุง)
9.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
10.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
11.  วัดศิริสุขาราม
12.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
13.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
14.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
15.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
16.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
17.  วัดใหม่หนองคต (ราษฎร์แต่งตั้ง)
18.  วัดไผ่ล้อม