1.  ชายนาพัฒนา (สำเนียง สนิทอุปถัมภ์)
2.  ชุมชนวัดกำแพง
3.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
4.  บ้านบางกระสั้น (โรงงานกระดาษอุปถัมภ์)
5.  บ้านบางพลี (บุศย์บูรณะ)
6.  บ้านแถววิทยาคาร
7.  ปราสาททองวิทยา
8.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
9.  วัดขนอนบ้านกรด
10.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
11.  วัดชุมพลนิกายาราม
12.  วัดตรีพาราสีมาเขต
13.  วัดตลาด (อุดมวิทยา)
14.  วัดตาลานเหนือ
15.  วัดท่าซุงทักษิณาราม (เอิบ มหาเดชน์อุปถัมภ์)
16.  วัดตาลานใต้ (เจริญวิทยา)
17.  วัดธรรมนาวา
18.  วัดทำใหม่
19.  วัดนกกระจาบ (ศิริสรณ์ประชาสรรค์)
20.  วัดบันไดช้าง
21.  วัดบางซ้ายใน
22.  วัดบางบาล
23.  วัดบางกะทิง(พิศิษฐ์วิทยาคาร)
24.  วัดบางเคียน
25.  วัดบ้านสร้าง
26.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
27.  วัดบ้านแพน
28.  วัดบุญกันนาวาส
29.  วัดปราสาททอง
30.  วัดประดู่โลกเชษฐ์
31.  วัดม่วงหวาน(ส่วนกระบวนยุทธประชาสรรค์)
32.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
33.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
34.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
35.  วัดฤกษ์บุญมี
36.  วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
37.  วัดสง่างาม
38.  วัดสุทธิรุจิราราม
39.  วัดหัวเวียง
40.  วัดอัมพวา (วัฒนราษฎร์อุปถัมภ์)
41.  วัดเจ้าเจ็ดใน
42.  วัดเชิงเลน
43.  วัดเปรมปรีชา
44.  วัดแจ้ง
45.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
46.  วัดโบสถ์(ศุภพิทยาคาร)
47.  วัดโบสถ์สมพรชัย
48.  วัดโบสถ์
49.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
50.  วัดไทรน้อย
51.  วัดไทรโสภณ (ปราสาททองโอสถสงเคราะห์)
52.  วัดไผ่ล้อม
53.  วิทยานนท์
54.  ศรีบางไทร
55.  วัดไม้ตราสมาชิการาม
56.  สัตตปทุมบำรุง
57.  เชียงรากน้อย
58.  อุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์
59.  ไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่)
60.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)