1.  คอตัน
2.  คู้สลอด 2 (ชมแช่มวิทย์อุปถัมภ์)
3.  จรัสวิทยาคาร (มิตรภาพที่ 57)
4.  จุฬาราษฎร์วิทยา
5.  ชุมชนวัดกำแพง
6.  ชุมชนวัดบางซ้ายนอก
7.  บางไทร
8.  บ้านพลับ (วิสุทธิวังราช)
9.  ประชากรรังสฤษฏ์
10.  ปราสาททองวิทยา
11.  มาลาอีสงเคราะห์
12.  รอซีดี
13.  ราษฎร์บํารุง
14.  ราษฎร์ศุภประดิษฐ์
15.  รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์
16.  ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี)
17.  ลาดบัวหลวง (นิ่มนวลอุทิศ)
18.  วัดกระโดงทอง (พิบูลประสิทธิ์)
19.  วัดกลาง
20.  วัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
21.  วัดขวิด
22.  วัดขนอนบ้านกรด
23.  วัดคู้สลอด
24.  วัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)
25.  วัดจรเข้ไล่
26.  วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค์)
27.  วัดชุมพลนิกายาราม
28.  วัดตะกู (เมตตาชนูปการ)
29.  วัดตาลานเหนือ
30.  วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)
31.  วัดท่าดินแดง
32.  วัดนาคสโมสร (โบราณญาณบํารุง)
33.  วัดบางบาล
34.  วัดบ้านหว้า (ชมพูวิทยา)
35.  วัดบ้านสร้าง
36.  วัดบ้านอ้อ (บ้านอ้อวิทยาคาร)
37.  วัดบุญกันนาวาส
38.  วัดปทุมวัน (โสนิกรประชาอนุสรณ์)
39.  วัดปราสาททอง
40.  วัดปิ่นแก้ว
41.  วัดพระขาว (ประชานุเคราะห์)
42.  วัดยม
43.  วัดรางจระเข้
44.  วัดราษฎร์ปุณณาราม
45.  วัดย่านอ่างทอง (นิยมประมุข)
46.  วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
47.  วัดฤาไชย (ฤาไชยศึกษา)
48.  วัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร)
49.  วัดลาดประทุมคงคาราม
50.  วัดลาดระโหง
51.  วัดลำตะเคียน (วิริยศึกษา)
52.  วัดศรีโพธิ์ (เริงทรัพย์วิทยาคาร)
53.  วัดวังชะโด
54.  วัดศิริสุขาราม
55.  วัดสามตุ่ม
56.  วัดสามเพลง
57.  วัดสีกุก (สุ่นสามัคคีราษฎร์วิทยา)
58.  วัดสามเรือน
59.  วัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์)
60.  วัดสุนทราราม
61.  วัดหน้าต่างใน (จงนิลอุปถัมภ์)
62.  วัดหลักชัย(ประชาบรรลือฤทธิ์ )
63.  วัดอินทอารี(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์289)
64.  วัดอู่ตะเภา
65.  วัดอินทาราม (คำเทศวิทยาคาร)
66.  วัดเชิงท่า
67.  วัดเปรมปรีชา
68.  วัดแก้ว (ประโชติวิทยาภรณ์)
69.  วัดแก้วสุวรรณ
70.  วัดโคก (ภู่พิพัฒน์บำเพ็ญ)
71.  วัดโคกทอง (บวรวิทยา)
72.  วัดเจ้าแปดทรงไตรย์
73.  วัดโบสถ์ (วงศ์พานิช)
74.  วัดโบสถ์
75.  วัดโพธิ์ (แจ่มวิทยาคาร)
76.  วัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร)
77.  วัดใหม่ต้านทาน
78.  วัดไชยภูมิ
79.  วัดไทรน้อย
80.  วัดโสภณเจติการาม
81.  วัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)
82.  เจ้าฟ้าสร้าง
83.  โคกตาพรหม
84.  ไทยรัฐวิทยา 3 (วัดบางไทร)