1.  บ้านทุ่งตาพุก
2.  บ้านทุ่งเศรษฐี
3.  บ้านมอสมบัติ