1.  จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา
2.  คลองใหญ่วิทยา
3.  ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
4.  ชุมชนบ้านเขาแก้ว
5.  นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
6.  นารีราษฎร์สามัคคี
7.  นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
8.  นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
9.  นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
10.  นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5
11.  นิยมราษฎร์วิทยา
12.  บ้านคลองสีนวล
13.  บ้านคลองห้วยทราย
14.  บ้านคลองเมือง
15.  บ้านคลองห้วยยั้ง
16.  บ้านคลองเรือ
17.  บ้านคลองใหญ่ใต้
18.  บ้านคุยประดู่
19.  บ้านคุยบ้านโอง
20.  บ้านคุยป่ายาง
21.  บ้านคุยป่ารัง
22.  บ้านคุยมะม่วง
23.  บ้านจันทิมา
24.  บ้านคุยแขวน
25.  บ้านจิกคันช้อน
26.  บ้านจิกลาด
27.  บ้านช่องลม
28.  บ้านชัยภูมิ
29.  บ้านดงซ่อม
30.  ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
31.  บ้านดงตาจันทร์
32.  บ้านดาดทองเจริญ
33.  บ้านตอรัง
34.  บ้านท่านา
35.  บ้านท่าตะคร้อ
36.  บ้านทรงธรรม
37.  บ้านท่าเสลี่ยง
38.  บ้านท่าเสากระโดง
39.  บ้านทุ่งตาพุก
40.  บ้านท่าไม้
41.  บ้านทุ่งน้ำตก
42.  บ้านทุ่งมหาชัย
43.  บ้านทุ่งมหาศาล
44.  บ้านทุ่งสวน
45.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
46.  บ้านนานอก
47.  บ้านนาบ่อคำ
48.  บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
49.  บ้านนาป่าแดง
50.  บ้านน้ำดิบมะพร้าว
51.  บ้านน้ำโท้ง
52.  บ้านทุ่งเศรษฐี
53.  บ้านบ่อตาโพธิ์
54.  บ้านบ่อสามแสน
55.  บ้านบางลาด
56.  บ้านบึงทับแรต
57.  บ้านบึงพิไกร
58.  บ้านบึงลูกนก
59.  บ้านประชาสุขสันต์
60.  บ้านประดาเจ็ดรัง
61.  บ้านปลักไม้ดำ
62.  บ้านปางขนุน
63.  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
64.  บ้านพรานกระต่าย
65.  บ้านมอสมบัติ
66.  บ้านมะเดื่อชุมพร
67.  บ้านลานช้างท่าว
68.  บ้านลานกระทิง
69.  บ้านลานตาบัว
70.  บ้านบ่อแก้ว
71.  บ้านลานทอง
72.  บ้านลานสะเดา
73.  บ้านลานหิน
74.  บ้านลานไผ่
75.  บ้านลำมะโกรก
76.  บ้านวังชะโอน
77.  บ้านวังชมภู
78.  บ้านวังตะเคียน
79.  บ้านวังประดา
80.  บ้านวังทอง
81.  บ้านป่าถั่ว
82.  บ้านวังตะแบก
83.  บ้านวังมะค่า
84.  บ้านวังโขน
85.  บ้านวังโบสถ์
86.  บ้านวังเฉลียง
87.  บ้านลานดอกไม้
88.  บ้านวังไม้แดง
89.  บ้านศรีไกรลาศ
90.  บ้านสมอโคน
91.  บ้านสระสิงห์โต
92.  บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)
93.  บ้านสุรเดชสามัคคี
94.  บ้านหงษ์ทอง
95.  บ้านสุวรรณภูมิ
96.  บ้านหนองคล้า
97.  บ้านหนองขาม
98.  บ้านหนองจิก
99.  บ้านหนองตากล้า
100.  บ้านหนองปากดง
101.  บ้านหนองทอง
102.  บ้านหนองรี
103.  บ้านวังน้ำขาว
104.  บ้านหนองมะเกาะ
105.  บ้านหนองละมั่งทอง
106.  บ้านหนองสะแก
107.  บ้านหนองหญ้ามุ้ง
108.  บ้านหนองหัวควาย
109.  บ้านหนองหัววัว
110.  บ้านหนองเต่าสามัคคี
111.  บ้านหนองแขม
112.  บ้านหนองแดน
113.  บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
114.  บ้านหนองใหญ่
115.  บ้านหนองไม้กอง
116.  บ้านหนองโสน
117.  บ้านห้วยน้ำใส
118.  บ้านหัวยาง
119.  บ้านอาชานุสรณ์
120.  บ้านหร่ายการ้อง
121.  บ้านเก่า
122.  บ้านเกศกาสร
123.  บ้านเกาะน้ำโจน
124.  บ้านเกาะรากเสียด
125.  บ้านเกาะพิมูล
126.  บ้านเกาะสะบ้า
127.  บ้านเขาน้ำเพชร
128.  บ้านเขาวังเยี่ยม
129.  บ้านเขาสว่างอารมณ์
130.  บ้านเขาคีริส
131.  บ้านเทียมเจริญ
132.  บ้านเทพนคร
133.  บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
134.  บ้านเมืองพาน
135.  บ้านแคทอง
136.  บ้านแก้วสุวรรณ
137.  บ้านเนินกรอย
138.  บ้านแม่บัว
139.  บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
140.  บ้านโขมงหัก
141.  บ้านโนนม่วง
142.  บ้านโนนสมอ
143.  บ้านโนนสมบูรณ์
144.  บ้านโนนโก
145.  บ้านโพธิ์พัฒนา
146.  บ้านโพธิ์สวัสดิ์
147.  บ้านโนนใหญ่
148.  บ้านใหม่พัฒนา
149.  บ้านใหม่สามัคคี
150.  บ้านไตรตรึงษ์
151.  บ้านใหม่สามัคคี
152.  บ้านไทยทวี
153.  บ้านใหม่เขานิยม
154.  บ้านไผ่ตาสุ่ม
155.  บ้านไทรย้อย
156.  บ้านไร่
157.  บ้านไร่ดง
158.  บ้านไร่ลำปาง
159.  ปราสาทอนุสรณ์
160.  ประชารัฐพัฒนา
161.  ผินสหราษฎร์พัฒนา
162.  ยอดประชาสรรค์
163.  ยางเลียงราษฎร์พัฒนา
164.  วัดกัลปพฤกษ์
165.  ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
166.  วัฒนราษฎร์ศึกษา
167.  วัดคูยาง
168.  วัดราษฎร์เจริญพร
169.  วัดโพธาราม
170.  สาธิต
171.  สาธิตวัดพระบรมธาตุ
172.  สหวิทยาคม
173.  หนองลวกราษฎร์บำรุง
174.  หนองแขมประชาสรรค์
175.  หนองบัวราษฎร์บำรุง
176.  ห้วยใหญ่ยางงาม
177.  สิริแก้วเจริญ
178.  อนุบาลกำแพงเพชร
179.  อนุบาลพรานกระต่าย
180.  อนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม)
181.  อนุบาลไทรงาม
182.  อนุบาลลานกระบือ
183.  อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
184.  ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)
185.  อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
186.  อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)