1.  คลองใหญ่วิทยา
2.  บ้านคลองห้วยทราย
3.  บ้านคุยป่ายาง
4.  บ้านนานอก
5.  บ้านทุ่งเศรษฐี
6.  บ้านบ่อตาโพธิ์
7.  บ้านมอสมบัติ
8.  บ้านมะเดื่อชุมพร
9.  บ้านลานตาบัว
10.  บ้านหงษ์ทอง
11.  บ้านหนองคล้า
12.  ยอดประชาสรรค์
13.  ห้วยใหญ่ยางงาม