1.  ชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)
2.  นิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล)
3.  นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)
4.  นิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล)
5.  นิยมราษฎร์วิทยา
6.  บ้านคุยป่ายาง
7.  บ้านชัยภูมิ
8.  บ้านดงซ่อม
9.  บ้านดงตาจันทร์
10.  บ้านท่าตะคร้อ
11.  บ้านทรงธรรม
12.  บ้านท่าเสลี่ยง
13.  บ้านทุ่งตาพุก
14.  บ้านท่าไม้
15.  บ้านทุ่งมหาชัย
16.  บ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์)
17.  บ้านนานอก
18.  บ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์)
19.  บ้านน้ำดิบมะพร้าว
20.  บ้านทุ่งเศรษฐี
21.  บ้านบางลาด
22.  บ้านบึงพิไกร
23.  บ้านปลักไม้ดำ
24.  บ้านปางขนุน
25.  บ้านพรานกระต่าย
26.  บ้านมอสมบัติ
27.  บ้านบ่อแก้ว
28.  บ้านลานทอง
29.  บ้านลานสะเดา
30.  บ้านลานหิน
31.  บ้านวังชมภู
32.  บ้านวังตะเคียน
33.  บ้านวังประดา
34.  บ้านวังตะแบก
35.  บ้านวังโขน
36.  บ้านศรีไกรลาศ
37.  บ้านสมอโคน
38.  บ้านสระสิงห์โต
39.  บ้านสุรเดชสามัคคี
40.  บ้านหงษ์ทอง
41.  บ้านสุวรรณภูมิ
42.  บ้านหนองขาม
43.  บ้านหนองปากดง
44.  บ้านหนองทอง
45.  บ้านหนองรี
46.  บ้านวังน้ำขาว
47.  บ้านหนองมะเกาะ
48.  บ้านหนองหัววัว
49.  บ้านหนองเต่าสามัคคี
50.  บ้านหนองแดน
51.  บ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ
52.  บ้านหนองไม้กอง
53.  บ้านหนองโสน
54.  บ้านหัวยาง
55.  บ้านเกาะรากเสียด
56.  บ้านเขาสว่างอารมณ์
57.  บ้านเทพนคร
58.  บ้านแก้วสุวรรณ
59.  บ้านเนินกรอย
60.  บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)
61.  บ้านโนนม่วง
62.  บ้านโนนสมอ
63.  บ้านโนนสมบูรณ์
64.  บ้านโพธิ์พัฒนา
65.  บ้านโพธิ์สวัสดิ์
66.  บ้านโนนใหญ่
67.  บ้านใหม่พัฒนา
68.  บ้านไร่
69.  บ้านไร่ดง
70.  ประชารัฐพัฒนา
71.  ผินสหราษฎร์พัฒนา
72.  วัดกัลปพฤกษ์
73.  ยั่งยืนราษฎร์วิทยา
74.  วัฒนราษฎร์ศึกษา
75.  วัดคูยาง
76.  วัดราษฎร์เจริญพร
77.  สาธิต
78.  สาธิตวัดพระบรมธาตุ
79.  สหวิทยาคม
80.  หนองลวกราษฎร์บำรุง
81.  หนองแขมประชาสรรค์
82.  สิริแก้วเจริญ
83.  อ่อนวิมลราษฎร์วิทยา
84.  อ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
85.  อนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ)