1.  นารีราษฎร์สามัคคี
2.  นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)
3.  บ้านคลองสีนวล
4.  บ้านคลองห้วยทราย
5.  บ้านคลองเรือ
6.  บ้านคุยประดู่
7.  บ้านคุยป่ารัง
8.  ชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์)
9.  บ้านตอรัง
10.  บ้านท่าเสากระโดง
11.  บ้านทุ่งน้ำตก
12.  บ้านนาป่าแดง
13.  บ้านน้ำโท้ง
14.  บ้านบึงลูกนก
15.  บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)
16.  บ้านลานกระทิง
17.  บ้านป่าถั่ว
18.  บ้านวังมะค่า
19.  บ้านหนองจิก
20.  บ้านหนองละมั่งทอง
21.  บ้านหนองหญ้ามุ้ง
22.  บ้านหนองหัวควาย
23.  บ้านหนองแขม
24.  บ้านห้วยน้ำใส
25.  บ้านเขาวังเยี่ยม
26.  บ้านเทียมเจริญ
27.  บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา
28.  บ้านแคทอง
29.  บ้านแม่บัว
30.  บ้านใหม่สามัคคี
31.  บ้านใหม่สามัคคี
32.  บ้านไทยทวี
33.  บ้านไผ่ตาสุ่ม
34.  บ้านไทรย้อย
35.  อนุบาลไทรงาม